instala1

instala3

instala2

instala4

Η Οργάνωση Παραγωγών (Ο.Π.) Α.Σ.Σ. «ΑΣΣΟΣ» διαθέτει τις παρακάτω εγκαταστάσεις:

  • Ένα συσκευαστήριο συνολικού εμβαδού 1.050 m2 το οποίο σχεδιάστηκε την δεκαετία του 1990 και το οποίο εκσυγχρονίστηκε στη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου σταδιακής Αναγνώρισης (2007-2012) ώστε να ανταποκρίνονται από πλευράς διασφάλισης της ποιότητας των παραγομένων προϊόντων και των όρων υγιεινής και ασφάλειας σύμφωνα με τα πρότυπα ISO-9000 και HACCP.

  • Μηχανολογικό εξοπλισμό παραγωγικής διαδικασίας ο οποίος είναι καινούργιος και εξυπηρετεί πλήρως τις ανάγκες ταξινόμησης – συσκευασίας και τυποποίησης των βασικών προϊόντων (σπαραγγιών και ακτινιδίων) των μελών – παραγωγών. Τα προϊόντα (σπαράγγια και ακτινίδια) συσκευασμένα και τυποποιημένα προέρχονται μέσα από μία διαδικασία πιστοποιημένη από πλευράς διασφάλισης της ποιότητας και όρων υγιεινής και ασφάλειας και υφίσταται διαδικασία ιχνηλασιμότητας και η οποία διατηρείται μέχρι την κατανάλωση.

Στον μηχανολογικό εξοπλισμό της παραγωγικής διαδικασίας περιλαμβάνονται μία μηχανή διαλογής σπαραγγιών, μία μηχανή ζύγισης σπαραγγιών και μία δεσίματος και ένας ταξινομητής φρούτων.

  • Η συντήρηση των προϊόντων γίνεται κατ’ αρχήν στις εγκαταστάσεις υδρόψυξης (4 χώροι πλύσης – υδρόψυξης) και εν συνεχεία στους ψυκτικούς θαλάμους (4 θάλαμοι συνολικού όγκου 1.294 m3) οι οποίοι εκσυγχρονίστηκαν στη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου.

Η συντήρηση των προϊόντων των φρούτων γίνεται στους ψυκτικούς θαλάμους στους οποίους προγραμματίζεται η εγκατάσταση καυστήρων αιθυλενίου.